Import formats of TransitNXT

Standard

ANSI/ASCII/Unicode text for Windows
Apple Macintosh text
Corel WordPerfect 5 – 11 (*)
HTML 4.x, XHTML 1.0
XML, SGML (*)
SVG
Text files
MS Word 95/97/2000/XP/2003/2007
MS Office 95/97/2000/XP/2003/2007
MS Excel 97/2000/XP/2003/2007
MS PowerPoint 97/2000/XP/2003/2007
Visio 2002/2003 XML
RTF a RTF for WinHelp
Trados TTX
Resource files (*)
QuarkXPress 3.3.x – 5 (for QuarkXPress documents exported in text format)

Optional

Adobe FrameMaker 4.0 – 9.0
Adobe PageMaker 6.0 – 7.0
Interleaf 4 – 7/Quicksilver 3.0
Adobe InDesign 1.5/2.0
Adobe InDesign CS (Plug-in for Mac, PC)
Adobe InDesign CS2 (Plug-in for Mac, PC)
Adobe InDesign CS3 (Plug-in for Mac, PC)
Adobe InDesign CS4 (Plug-in for Mac, PC)
XGate pro QuarkXPress 5.0.x – 7.x for Mac (Plug-in)
XGate pro QuarkXPress 5.0.x – 7.x for PC (Plug-in)
AutoCAD R13/R14, 2000, 2004 (via format DXF)
Binary resource files via Resource Bar: *.exe, *.dll (C++ and .NET)

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gas Petrolimex với những chính sách giá gas petrolimexgia gas petrolimex với những thiết bị van gasbộ bình bếp gas , bo binh bep gas an toàn với giá gas,giá gas tốt nhất.Quý khách nên mua ngay để sử dụng giá gas hôm nay , gia gas hom nay tốt nhất.